GeoGebra elemental

Esta introdución foi utilizada nun curso para profesores en Platega. É moi sinxela, polo tanto ofrecémola só como primeiro contacto co programa Geogebra, ou para utilizar como primeiras ideas para iniciar o alumnado.

Geogebra está deseñado para facilitar o estudo da xeometría plana tanto dende o enfoque alxebraico como no gráfico, por iso presenta por defecto un campo de traballo dividido nunha zona alxebraica, na que aparecen os elementos da construción listados coas súas coordenadas e parámetros, e noutra zona gráfica, na que podemos situar e manipular os elementos co cursor.
Como profesores de plástica e debuxo, esta última é a que nos interesa. Mesmo podemos ocultar a zona alxebraica no menú Vista.
Dispoñemos dun menú con variedade de opcións de configuración, e unha barra de ferramentas. A maioría son moi claras, así que non imos perder tempo enumerando as funcións de cada unha, cousa que podemos facer cunha rápida exploración. Só imos ver como están organizadas en 11 grupos:
1.- Selector para mover, rotar etc.
2.- Puntos libres, de intersección, centros, medios etc.
3.- Rectas e segmentos por puntos e lonxitudes
4.- Rectas por dirección, equidistancias, tanxentes, lugar xeométrico
5.- Polígonos
6.- Circunferencias e arcos
7.- Cónicas
8.- Medidas angulares, lonxitudes, distancias, áreas
9.- Transformacións
10- Elementos auxiliares como textos ou imaxes
11- Control de zoom e visibilidade dos obxectos
Pensando no alumnado de primaria e primeiro da ESO debemos pospoñer o ensino dos conceptos xeométricos máis abstractos e construcións complexas, pero os programas de xeometría dinámica son dun grande interese, sobre todo en dous aspectos:
1- Lograr que os alumnos non vexan a xeometría e o uso dos instrumentos de precisión como algo ríxido, árido e limitador. Estes programas resultan moito máis amigables pola súa interactividade, porque podemos xogar con eles, variar o resultado, e conseguen estimular o interese por aprender que recursos xeométricos nos permiten chegar a un resultado.
2- Son indicados para asentar os cimentos da visión espacial e do pensamento abstracto, pola maneira visual de ilustrar conceptos de relación, de subordinación. Na xeometría plana euclidiana prácticamente calquera problema consiste en atopar algún elemento que cumpla dúas condicións -pertenencia, coincidencia, distancia, paralelismo, tanxencia, etc.
Neste primeiro exemplo temos unha posible primeira actividade, que ilustra claramente a idea de subordinación: Temos dous puntos e a súa mediatriz. No applet podemos mover calquera dous puntos A, B, e veremos como o resultado m se acomoda á nova posición:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Paulo Porta, Construción realizada con GeoGebra

Pasos para facer a construción:
1- Coa ferramenta Punto novo, colocamos os puntos A e B en calquera posición:
2- Coa ferramenta Segmento entre puntos, pulsamos en A e en B. O segmento non era necesario porque a mediatriz pode definirse directamente cos dous puntos. Despois de trazalo, pulsámos sobre o segmento co botón dereito do rato, e co comando propiedades asignámoslle unha cor gris clara, para visualizalo sen que moleste:
3- Coa ferramenta mediatriz pulsamos no segmento (ou nos puntos A e B). Despois, coas opcións de propiedades, asignámoslle á mediatriz a cor roxa, para destacala:
This entry was posted in Cuestións técnicas and tagged , . Bookmark the permalink.

Deixa unha resposta