Materiais: Madeira e metais

En 2º de ESO empezamos a traballar as unidades didácticas do bloque de Materiais. Presento as  unidades didácticas que traballaremos en aula cos contidos sobre materiais:
Unidade 5. Os materiais  e propiedades

Test sobre os materiais de uso técnico e as súas propiedades, creado polo profesor Nino González Haba


Unidade 6   A madeira, de Ángeles González de la Mena

Unidade 7  

Metais