Aulas na rede

debuxotecnico.com. Aulas virtuais para DTI e DTII con gran parte do temario da materia.

O gran problema é que cando montei estas aulas traballaba co Cabri, polo que gran parte dos contidos so poden ser vistos co Explorer. Estou elaborando novo material con CarMetal e Geogebra, pero aínda non teño nada colgado.

Especialmente interesante o laboratorio de diédrico.

Accedese como convidado.

Aula de plástica. Blog para a materia de 4º ESO. Este curso non imparto outros niveis na ESO, supoño que cando os imparta empregarei o mesmo blog con todos os cursos, creo que pode ser interesante compartir referencias e resultados.

Traballo por proxectos

Proxectos do alumando do IES de Brión nas materias de Tecnoloxía Industrial I e Debuxo Técnico I.

Curso 2009/10. Cociña solar parabólica

Curso 2010/11. Invernadoiro xeodésico

Curso 2011/12. Lámpada cerámica de leds

Creo que é moi importante traballar por proxectos tamén no bacharelato, onde estamos polo xeral moi condicionados pola necesidade de impartir o temario completo e está bastante extendida a idea de que polo tanto non hai tempo para nada máis.

Durante o desenvolvemento dun proxecto estanse a impartir infinidade de contidos do curriculo das diferentes materias. É falsa a idea de que os traballos por proxectos «quitan tempo». O proxecto non se propón como unha práctica na que aplicar o xa aprendido, senón ao contrario como un contexto significativo no que aprender aquelo que se necesita para poder avanzar no seu desenvolvemento.

Un proxecto interdisciplinar ben articulado prepara ao alumnado para definir e resolver problemas complexos dun modo riguroso e creativo.