Fases do proceso productivo

A continuación un breve recordatorio das fases do proceso produtivo industrial, para que as poidamos seguir e adaptar ao noso traballo.

Fase1. Estudo de mercado:
a) Fontes de información:
– Necesidades
– Ideas
b) Investigación:
– Método de ensaio- erro
– Método científico

Fase2. Desenvolvemento:
a) Deseño: condicionantes:
– proceso de fabricación
– facilidade de montaxe e desmontaxe
– ergonomía
– estética agradable
– resistencias dos materiais
– normalización
b) Fabricación de maquetas
c) Fabricación de prototipos
e) Proxecto técnico:
1. Memoria
2. Prego de condicións
3. Planos
4. Presuposto

Fase3. Planificación da produción
a) Listado de fases
b) Diagrama de fluxo
c) Planificación

Fase4. Fabricación de produtos
a) Aprovisionamento de materiais
b) Proceso de fabricación
c) Xestión de calidade
a) Tipos de CC: no proceso e no produto
b) Ferramentas de CC
c) CC na produción
d) Defectos

Fase 5: Comercialización e reciclaxe:
*Nos non desenvolveremos esta fase

Comments are closed.