Hexaedro

Non nos deteremos no hexaedro pois xa o programa dispón dun módulo predefinido para construilo.

Para construir cubos bastará con empregar o módulo "cube();" indicando o valor da aresta.

Ex:

cube(7);

O módulo "cube();" tamén permite construir prismas de base rectangular.

Ex:

cube([3,8,5]);