Orientacións para a proba extraordinaria de setembro

O alumnado que se presente á proba extraordinaria de setembro deberá respostar a unha serie de preguntas e realizar unha serie de actividades prácticas relativas aos contidos da materia. Como axuda á preparación da proba, resumimos os contidos avaliables como segue:

Algoritmos:

Concepto.

Os algoritmos no deseño de programas informáticos.

Diagramas de fluxo:

Concepto.

Aplicación ao deseño de algoritmos.

Estruturas de control:

Secuenciais.

Condicionais.

Iterativas.

Técnicas de resolución de problemas con algoritmos e diagramas de fluxo.

Programación por bloques. Scratch.

Contorno de traballo.

Manexo práctico de:

Gráficos.

Variables.

Sensores.

Movemento.

Condicionais e bucles.

Operadores aritméticos e lóxicos.

Aplicación de algoritmos e diagramas de fluxo á resolución de problemas.

Deixa unha resposta