Arquivos da etiqueta: Rafael Dieste

Correspondencia matemática

dia_da_ciencia_e_a_tecnoloxia_en_galego_2013_ies_de_brion

Co gallo da celebración do IV Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego, adicado, entre outros, a Isaac Díaz Pardo, rescato dúas cartas que lle envía o seu amigo Rafael Dieste o 31 de xullo e o 8 de agosto de 1958, e que dan conta do seu interese pola xeometría.

A carta datada o 31 de xullo de 1958 aporta a solución ao problema do trazado da traxectoria máis curta entre os puntos A e C pasando por un punto (F) do segmento BD. En realidade aporta dous posibles métodos para resolvelo, un a través do cálculo dun punto auxiliar (E) vértice de sendos triángulos semellantes ABE e DCE, outro a través do simétrico (C’) do punto C. Sen embargo a demostración está incompleta. A súa argumentación céntrase en demostrar a igualdade dos ángulos AFB e CFD,  pero non conclúe o porqué esa igualdade implica que a distancia sexa mínima.

Serías capaz de demostrar que a súa solución é correcta? Pode ser tentador tratar de completar a argumentación de Dieste, pero cecais sexa mellor comezar de novo dende o principio.

dieste_31_xullo_1958r

A carta datada o 8 de agosto de 1958 adícaa a demostrar a relación entre os lados de triángulos semellantes e as súas áreas. Logo do saúdo de despedida, propón un problema sobre equivalencias. Serías quen de resolvelo?

dieste_8_agosto_1958

dia_da_ciencia_e_a_tecnoloxia_en_galego_2013_ies_de_brion